การแสดงผล C C C
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
67101 15/12/2563 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 221 426/958/ARcost2563V4.8.pdf
39434 23/01/2563 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2019 Public Edition 195 871/830/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2018 Public Edition.pdf
35787 18/11/2562 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 389 428/713/รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
11708 22/01/2562 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 525 469/736/รายงาน CoST 2018 ฉบับภาษาไทย.pdf
11703 22/01/2562 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2018 Public Edition 150 175/324/รายงาน CoST 2018 ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf
89404 23/02/2561 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 598 798/479/รายงานฉบับประชาชน-2560-สนามบินสุวรรณภูมิ.pdf
86720 19/01/2561 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2017 Public Edition 214 871/91/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand.pdf
86719 19/01/2561 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 515 384/195/รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST ของประเทศไทย.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.283 s