Display Mode C C C
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
No. Date News Title View Download
01938 03/02/2022 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 74 753/678/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ.pdf
95316 29/11/2021 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 81 579/296/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 2564.pdf
76250 07/04/2021 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 184 731/256/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ สำนักงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2563.pdf
70119 20/01/2021 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 69 904/299/รายงานผลความพึงพอใจกรมฯ 63.pdf
40782 18/02/2020 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 227 949/671/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ สำนักงานคลังจังหวัด62.pdf
37278 11/12/2019 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 108 660/603/รายงานความพึงพอใจกรมบัญชีกลาง2562.pdf
14840 05/03/2019 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 75 619/882/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ คลังจังหวัด พ.ศ. 2561.pdf
10014 25/12/2018 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 563 980/892/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯกรมบัญชีกลาง 61.pdf
89285 21/02/2018 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 677 404/191/รวมเล่มจังหวัด 60 PDF.pdf
78833 02/10/2017 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 76 495/214/เล่มความพึงพอใจ 60 หลัก.pdf
Record Display 1 to 10 from 46 Records
processing time 1.674 s