Display Mode C C C
ผลการดำเนินงาน
No. Date News Title View Download
28226 09/12/2015 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐปี 2558 วันที่ 12-13 ต.ค.58 357 232/811/รายงานผลการประเมิน.pdf
28235 01/12/2015 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐปี 2558 รุ่น 1-2 วันที่ 29-30 ต.ค.58 164 558/349/รายงานผลโครงการชี้แจง.pdf
03984 03/09/2015 สรุปผลโครงการประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 205 437/582/1,53.pdf
Record Display 1 to 3 from 3 Records
processing time 1.597 s