การแสดงผล C C C
ประจำปี 2563
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
75623 31/03/2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรมบัญชีกลาง 88 451/157/รายงาน สตง. ปี 63.pdf
71582 18/01/2564 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรมบัญชีกลาง 88 817/617/21.01.06_งบการเงิน 63.pdf
64952 10/11/2563 2.1 งบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 97 885/131/2.1_งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563.pdf
64979 10/11/2563 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 75 123/81/2.2_รายละเอียดประกอบรายการบัญชี.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.334 s