การแสดงผล C C C
รายงานผลการดำเนินการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
53814 23/12/2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 49 655/622/028.1 รายงานผลแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2562.pdf
53815 28/10/2562 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการีะดับกรม (กรมบัญชีกลาง) 29 58/649/028.2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.32 s