Display Mode C C C
รายงานผลการดำเนินการ
No. Date News Title View Download
53814 23/12/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 21 655/622/028.1 รายงานผลแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2562.pdf
53815 28/10/2019 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการีะดับกรม (กรมบัญชีกลาง) 15 58/649/028.2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
Record Display 1 to 2 from 2 Records
processing time 1.119 s