ทุจริต / ขาดบัญชี
No. Date News Title View Download
37673 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๐/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกระทำทุจริต 3,677 71/740/สรพ110-56.pdf
37674 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๙/๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตเงินในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 754 285/109/สรพ109-56.pdf
37671 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๕/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของส่วนราชการกระทำการทุจริต 1,890 83/554/สรพ75-56.pdf
37675 22/12/2014 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๙๒/๒๕๕๕ 348 989/146/92-55.pdf
37676 09/12/2014 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๒๖/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทุจริตการจร้างและเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราวเป็นเท็จ 575 771/777/126-56,0.pdf
37677 13/10/2014 เรื่องเจ้าหน้าที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบและทุจริตทางการเงิน เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๘/๒๕๕๖ 1,322 62/483/108-56,0.pdf
37679 29/08/2014 เรื่องเสร็จที่ 191/2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินขาดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 1,024 609/992/191_55.,0.pdf
37678 29/08/2014 เรื่องเสร็จที่ สรพ.95/2556 เทศบาลจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะแพงกว่าความเป็นจริง 548 775/684/95-56 1,0.pdf
37681 23/05/2014 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๐๕/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินของทางราชการ 1,508 583/592/เรื่องเสร็จที่ สรพ.105-56,0.pdf
37682 27/12/2013 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๔๙/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ยืมน้ำมันดีเซลเกินวงเงินงบประมาณ 431 357/164/เรื่องเสร็จที่ สรพ.49-2556,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 30 Records
processing time 1.323 s