NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
รายละเอียดข้อมูลในช่วงการดำเนินการโครงการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
84307 20/12/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 124
84305 20/12/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 48
79015 04/10/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน กันยายน 2560 89
76446 05/09/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 88
74474 08/08/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 38
72055 12/07/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 43
68802 07/06/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 68
65009 02/05/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน เมษายน 2560 35
62974 10/04/2560 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง มีนาคม 2560 44
59735 02/03/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 41
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.035 s