NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
งานวิเทศสัมพันธ์
No. Date News Title View Download
- 08/05/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 34 (ตอนสุดท้าย) 211 377/343/คำศัพท์เศรษฐกิจเงิน_คลัง_ที่34.pdf
- 01/05/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 33 180 107/202/คำศัพท์เศรษฐกิจเงิน_คลัง_ที่33,0.pdf
- 24/04/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 32 94 631/587/คำศัพท์เศรษฐกิจเงิน_คลัง_ที่32.pdf
- 17/04/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 31 127 758/709/คำศัพท์เศรษฐกิจเงิน_คลังที่31.pdf
- 10/04/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 30 107 885/831/คำศัพท์เศรษฐกิจเงิน_คลังที่30.pdf
- 03/04/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 29 105 607/446/คำศัพท์เศรษฐกิจเงิน_คลังที่29.pdf
- 27/03/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 28 106 734/568/คำศัพท์เศรษฐกิจเงิน_คลังที่28.pdf
- 23/03/2015 หนังสือตอบขอบคุณ Budget Department, Myanmar 97 903/335/หนังสือตอบขอบคุณ Myanmar.pdf
- 23/03/2015 หนังสือตอบขอบคุณ General Department of National Treasury และ General Department of Public Procurement, Cambodia 115 151/608/หนังสือตอบขอบคุณ Cambodia.pdf
- 20/03/2015 คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงินการคลัง ตอนที่ 27 103 861/690/ศัพท์เศรษฐกิจ_เงิน_คลัง_ตอนที่27.pdf
Record Display 1 to 10 from 39 Records
processing time 1.004 s