NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
คู่มือประชาชน
No. Date News Title View Download
15495 01/01/2016 การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 2,609 299/886/การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน.pdf
15499 01/01/2016 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 3,544 376/712/การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ.pdf
15500 01/01/2016 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,313 595/542/การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
15501 01/01/2016 การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 1,570 534/670/การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย.pdf
Record Display 1 to 4 from 4 Records
processing time 1.101 s