การแสดงผล C C C
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม
58146 06/09/2566 แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง 21
47492 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองกฎหมาย) 341
47488 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองละเมิดและแพ่ง) 78
47487 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคดี) 53
47486 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) 150
47485 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 201
47483 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 132
47482 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการพัสดุภาครัฐ) 144
47481 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 199
47480 16/05/2566 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 65
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 151 รายการ
processing time 1.764 s