ความตกลงเรื่องทั่วไป
No. Date News Title View Read
- 29/07/2015 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(A) 128
- 29/07/2015 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(B 107
18835 29/07/2014 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(A) 105
18842 29/07/2014 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(B) 99
- 23/09/2012 คำย่อ-คำศัพท์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตอนที่ 1 114
18836 21/09/2012 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 107
- 21/09/2012 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 115
18853 30/08/2012 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 103
18854 30/08/2012 เมื่อ ประชาคมอาเซียน..เป็นมากกว่าเพียงแค่ "การค้าระหว่างประเทศ" 110
18852 30/08/2012 ยุคเปิดเสรีการค้าที่ต้องจัดการความเหมือนที่แตกต่างทางวัฒนธรรม 103
Record Display 1 to 10 from 35 Records
processing time 1.255 s