ความตกลงพหุภาคี
No. Date News Title View Read
54613 19/12/2016 แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินการตามบทบัญญัติของ UNCAC 100
- 11/11/2011 โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดซื้อโดยรัฐของสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 74
- 19/04/2011 บทความพิเศษความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐขององค์การการค้าโลก เมษายน 2552 111
- 19/02/2011 บทความพิเศษการจัดซื้อโดยรัฐกับการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ สิงหาคม 2551 60
- 19/02/2011 ความตกลงภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 77
- 19/02/2010 โครงการศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย ตุลาคม 2552 106
- 19/02/2010 บทความพิเศษกรมบัญชีกลางกับความตกลง FTA กรกฏาคม 2551 52
- 19/02/2010 บทความพิเศษการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อโดยรัฐของประเทศไทย เมษายน 2551 99
- 19/02/2010 บทความพิเศษความสำคัญของรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เมษายน 2552 82
- 19/02/2010 บทความพิเศษการประเมินประสิทธิภาพการบริหารรายจ่ายภาครัฐภายใต้ PEFA พฤษภาคม 2552 96
Record Display 1 to 10 from 14 Records
processing time 1.228 s