ความตกลงทวิภาคี
No. Date News Title View Read
- 12/10/2012 โครงการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดซื้อโดยรัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล ตุลาคม 2555 1,353
- 02/10/2011 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 166
- 19/02/2011 รายงานผลการประชุมหารือตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2551 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 142
- 19/02/2011 บทความพิเศษความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย เรื่องการจัดซื้อโดยรัฐ ธันวาคม 2551 126
- 19/02/2011 บทความพิเศษโครงสร้างการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสหภาพยุโรป ธันวาคม 2552 158
- 19/02/2011 ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 99
- 19/02/2010 โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเพื่อประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ธันวาคม 2549 206
- 19/02/2010 โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดซื้อโดยรัฐของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สิงหาคม 2551 144
- 19/02/2010 บทความพิเศษความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 158
- 19/02/2010 บทความพิเศษความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ 96
Record Display 1 to 10 from 11 Records
processing time 1.3 s