เอกสาร ITA
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
30604 05/09/2562 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 12 282/145/ร่างและแบบสอบถามเผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf
24971 14/06/2562 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 53 448/352/O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf
23855 30/05/2562 ประกาศกรมบัญชี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 52 881/750/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการตรวจสอ.pdf
23850 30/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมมรการดำเนินงาน 22 324/861/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการ กลไกใน.pdf
25309 30/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 17 754/814/O42 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนว.pdf
23907 30/05/2562 ประกาสกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 7 505/853/O42 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ.pdf
25208 28/05/2562 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) 18 416/211/O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
20396 01/05/2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 72 441/609/36.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรประจำปี,0.pdf
20394 01/05/2562 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 55 336/709/36.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี,0.pdf
23280 01/05/2562 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 40 479/116/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 58 รายการ
processing time 1.04 s