เอกสาร ITA
No. Date News Title View Download
55876 14/07/2020 คู่มือสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 2563 25 76/804/038.6 คู่มือสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่.pdf
55530 09/07/2020 กระบวนการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 11 166/220/กระบวนการบริหารจัดการ info.pdf
55422 09/07/2020 รายงานผลการประเมิน ITA 2562 14 635/329/042 รายงานผลการประเมิน ITA 2562.pdf
55828 09/07/2020 คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง 3 567/752/043 คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญช.pdf
55412 09/07/2020 คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ Application กรมบัญชีกลาง 10 427/958/คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ Application กรมบัญชีกลาง.pdf
55822 09/07/2020 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2562 - เดือนมิิถุนายน 2563 7 679/751/O31สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤม2.pdf
55402 09/07/2020 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 908/961/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
55400 09/07/2020 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) 8 732/452/คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team).pdf
55399 09/07/2020 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) 11 913/533/คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ.pdf
55395 09/07/2020 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 573/8/025 นโยบายการบริหาร่ทรัพยากรบุคคล.pdf
Record Display 1 to 10 from 78 Records
processing time 1.23 s