เอกสาร ITA
No. Date News Title View Download
30604 05/09/2019 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 3 282/145/ร่างและแบบสอบถามเผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf
24971 14/06/2019 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 47 448/352/O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf
23855 30/05/2019 ประกาศกรมบัญชี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 45 881/750/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการตรวจสอ.pdf
23850 30/05/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมมรการดำเนินงาน 21 324/861/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการ กลไกใน.pdf
25309 30/05/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 15 754/814/O42 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนว.pdf
23907 30/05/2019 ประกาสกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 7 505/853/O42 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ.pdf
25208 28/05/2019 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) 15 416/211/O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
20396 01/05/2019 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61 441/609/36.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรประจำปี,0.pdf
20394 01/05/2019 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 46 336/709/36.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี,0.pdf
23280 01/05/2019 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 26 479/116/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 58 Records
processing time 1.087 s