เอกสาร ITA
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24971 14/06/2562 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 43 448/352/O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf
23855 30/05/2562 ประกาศกรมบัญชี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 39 881/750/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการตรวจสอ.pdf
23850 30/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมมรการดำเนินงาน 19 324/861/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการ กลไกใน.pdf
25309 30/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 11 754/814/O42 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนว.pdf
23907 30/05/2562 ประกาสกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 7 505/853/O42 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ.pdf
25208 28/05/2562 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) 14 416/211/O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
20396 01/05/2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 57 441/609/36.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรประจำปี,0.pdf
20394 01/05/2562 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 46 336/709/36.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี,0.pdf
23280 01/05/2562 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 23 479/116/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562,0.pdf
21604 29/04/2562 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง 18 363/443/O29 มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้อง.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 57 รายการ
processing time 1.062 s