เอกสาร ITA
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
55876 14/07/2563 คู่มือสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 2563 47 76/804/038.6 คู่มือสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่.pdf
55530 09/07/2563 กระบวนการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 24 166/220/กระบวนการบริหารจัดการ info.pdf
55422 09/07/2563 รายงานผลการประเมิน ITA 2562 19 635/329/042 รายงานผลการประเมิน ITA 2562.pdf
55828 09/07/2563 คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง 4 567/752/043 คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญช.pdf
55412 09/07/2563 คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ Application กรมบัญชีกลาง 15 427/958/คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ Application กรมบัญชีกลาง.pdf
55822 09/07/2563 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2562 - เดือนมิิถุนายน 2563 12 679/751/O31สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤม2.pdf
55402 09/07/2563 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 908/961/รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
55400 09/07/2563 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) 12 732/452/คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team).pdf
55399 09/07/2563 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) 12 913/533/คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ.pdf
55395 09/07/2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 19 573/8/025 นโยบายการบริหาร่ทรัพยากรบุคคล.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 78 รายการ
processing time 1.198 s