ข้อมูลน่ารู้
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
36543 16/06/2559 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ว 246 49,270 319/493/ว 246,0.pdf
33297 29/04/2559 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) ว 182 6,676 124/703/ว 182,0.pdf
31806 18/04/2559 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า 2,651 103/152/รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนัดผ่าตัดล่วงหน้า,0.pdf
18113 21/01/2559 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15 ค่าบริการฝ่งเข็ม 7,460 711/297/ว 447.pdf
17189 14/01/2559 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ 5,176 543/150/ว 262 (ค่ายานวดแผนไทย),0.pdf
16768 12/01/2559 เอกสารการประชุม DGR ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธค 58 1,033 132/81/DRG (PP),0.rar
22600 12/11/2558 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่15 กค 0422.2/ว 447 ลว 12 พ.ย. 2558 13,078 330/955/ว 447.pdf
22602 04/11/2558 คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป๋วยใน สำหรับข้าราชการ 7,304 502/1020/คู่มือการใช้โรงพยาบาลเอกชน.pdf
22598 02/11/2558 การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป๋วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) และการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาข้าราชการ กค 042.2/ว 418 ลว 26 ต.ค. 2558 2,088 34/439/ว 418(1).pdf
22609 06/10/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ ระยะเวลาการคืนเงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อย่อาศัยของข้าราชการ กค 0422.3/21125 ลว 30 กย 58 575 85/912/scan0001.pdf
09951 18/09/2558 กำหนดระยะเวลาทดสอบการส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยใน 0422.2/35797 ลว 4 กย 58 311 248/734/กำหนด,0.pdf
09952 17/08/2558 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม 0422.2/ ว 83 497 867/169/ว+83,1.pdf
09953 04/08/2558 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ 0422.2/ ว 262 ลว 29 ก.ค. 58 809 526/381/ว+262,0.pdf
09954 26/06/2558 ประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่2) ว 222 ลว 26 มิย 58 1,698 955/858/ประกาศอุปกรณ์++ว+222+ลว+26+มิย+580001,0.pdf
09955 06/05/2558 ซ้อมความเข้าใจในการส่งเบิกค่ายาแผนไทยในระบบเบิกจ่ายตรง ว 167 ลว 1 พค 58 677 82/396/ว+167,1.pdf
09956 17/04/2558 การบันทึกข้อมูลผู้สิทธิที่มี 2 สถานะและการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากร ว 136 ลว 1 เม.ย. 58 189 756/611/ว+136,1.pdf
09957 09/02/2558 รายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า 266 181/695/นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน,1.bmp
09958 04/12/2557 การรับสมัครสถานพยาบาลของเอกชนเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า 242 643/885/การรับสมัคร,0.pdf
09959 17/11/2557 แนวปฑิบัติการส่งข้อมูลยาเพื่อประกอบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 0422.2/ ว 353 ลว 14 พย 57 271 917/251/353,1.pdf
09960 05/09/2557 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) 0422.2/ ว 232 ลว 5 กย 57 1,421 49/475/ว+232,1.pdf
09961 08/07/2557 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ กค 0422.3/ ว 58 ลว 7 กค 57 (เอกสารต่อ) 83 533/955/ส่งมาด้วย6.3,1.pdf
09962 08/07/2557 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ กค 0422.3/ ว 58 ลว 7 กค 57 (เอกสารต่อ) 92 145/402/ส่งมาด้วย4.1,1.pdf
09963 08/07/2557 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ กค 0422.3/ว 58 ลว 7 กค 57 50 889/472/ว.58+หนังสือนำ,0.pdf
09964 08/07/2557 หลักเกณ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ กค 0422.3/ว 57 ลว 7 กค 57 (เอกสารต่อ) 42 404/401/ส่งมาด้วย4.1.1,0.pdf
09965 08/07/2557 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ กค 0422.3/ว 57 ลว 7 กค 57 73 312/766/ว.57+หนังสือนำ,1.pdf
09966 28/04/2557 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 95 ลว 25 เมย 57 1,394 555/982/หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษายาบาลกรณีเจ็บป่วย+ว+95,0.pdf
09967 09/04/2557 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 506 224/536/ว+80,1.pdf
09968 09/04/2557 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว 472 ลว 27 ธค 56 908 303/465/ว+472,1.pdf
09969 06/03/2557 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พิเศษ ว 1 ลว 4 ธค 56 717 443/113/อุปกรณ์พิเศษ+ว+1+ลง+4+ธค56_2,1.pdf
09970 02/01/2557 อุปกรณ์แบบประกาศ พิเศษ ว 1 ลว 4 ธค 56 345 735/685/อุปกรณ์แนบประกาศ+พิเศษ+ว+1,1.xlsx
09971 02/01/2557 แก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค ว 474 ลว 27 ธค 56 1,104 190/880/ซ้อมอุปกรณ์0001,1.pdf
20971 12/12/2556 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร พิเศษ ว2/ลงวันที่ 4 ธ.ค. 56 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ห 6,882 455/802/อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล.pdf
20971 12/12/2556 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร พิเศษ ว2/ลงวันที่ 4 ธ.ค. 56 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ห 3,246 455/802/อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล,0.pdf
20978 20/11/2556 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ว 130 ลว 19 พย 56 314 783/29/ว130.pdf
20978 20/11/2556 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ว 130 ลว 19 พย 56 183 783/29/ว130,0.pdf
21002 01/11/2556 พระราชกฤษฎีก่ค่เช่าบ้านข้าราชการ (พ..ศ.2556 207 823/479/scan0001.pdf
21002 01/11/2556 พระราชกฤษฎีก่ค่เช่าบ้านข้าราชการ (พ..ศ.2556 74 823/479/scan0001,0.pdf
21007 03/10/2556 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว 356 ลว 1 ต.ค. 56 597 910/552/แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ.pdf
21007 03/10/2556 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว 356 ลว 1 ต.ค. 56 298 910/552/แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ,0.pdf
21014 02/10/2556 การบูรณาการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล ว 128 ลว 3 เมย 56 92 180/91/ว128.pdf
21016 01/10/2556 การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงตามนโยบาย National Clearing House ว 350 ลว 30 ก.ย.56 186 814/0/การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงตามนโยบาย National Clearing House.pdf
21020 17/09/2556 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด ว 327 ลว 13 กย 56 616 707/149/ว 327.pdf
21025 16/09/2556 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ 65 21/152/ต่างประเทศ.pdf
21028 10/09/2556 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ว 94 ลว 23 สิงหาคม 2556 96 952/66/ว 94.pdf
21045 05/09/2556 การดำเนิดารตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ National Clearing House ว 318 ลว 5 กย 56 41 421/741/ว 318.pdf
21218 26/08/2556 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ว 284 ลว 16 ส.ค .56 279 185/954/ว 284.pdf
21218 26/08/2556 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ว 284 ลว 16 ส.ค .56 245 185/954/ว 284,0.pdf
21226 21/05/2556 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 187 ลว 17 พค 56 208 1019/188/ว 187.pdf
21226 21/05/2556 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 187 ลว 17 พค 56 129 1019/188/ว 187,0.pdf
21228 14/05/2556 แนวทางปฎิบัติการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในระบบเบิกจ่ายตรง ว 178 ลว 14 พ.ค.56 166 844/324/ว NPC.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 50 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 352 รายการ
processing time 1.17 s