การแสดงผล C C C
ข้อมูลน่ารู้
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
36543 16/06/2559 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ว 246 57,106 319/493/ว 246,0.pdf
33297 29/04/2559 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) ว 182 8,499 124/703/ว 182,0.pdf
31806 18/04/2559 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า 3,359 103/152/รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนัดผ่าตัดล่วงหน้า,0.pdf
18113 21/01/2559 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15 ค่าบริการฝ่งเข็ม 8,673 711/297/ว 447.pdf
17189 14/01/2559 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ 5,722 543/150/ว 262 (ค่ายานวดแผนไทย),0.pdf
16768 12/01/2559 เอกสารการประชุม DGR ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธค 58 1,233 132/81/DRG (PP),0.rar
22600 12/11/2558 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่15 กค 0422.2/ว 447 ลว 12 พ.ย. 2558 15,727 330/955/ว 447.pdf
22602 04/11/2558 คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป๋วยใน สำหรับข้าราชการ 9,319 502/1020/คู่มือการใช้โรงพยาบาลเอกชน.pdf
22598 02/11/2558 การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป๋วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) และการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาข้าราชการ กค 042.2/ว 418 ลว 26 ต.ค. 2558 2,788 34/439/ว 418(1).pdf
22609 06/10/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ ระยะเวลาการคืนเงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อย่อาศัยของข้าราชการ กค 0422.3/21125 ลว 30 กย 58 735 85/912/scan0001.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 352 รายการ
processing time 1.802 s