ข่าวอบรมสัมมนา
No. Date News Title View Download
- 05/08/2015 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (สอบซ่อม) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐหลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 179 528/985/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ+CGIA+(สอบซ่อม)++Inter+Con+รุ่น+2+ปี+2558.xls,0.pdf
- 29/07/2015 เอกสารการบรรยาย โครงการประชุมสัมมนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - ๓ 294 785/146/เอกสารละเมิด+27-28กค58,1.rar
- 29/07/2015 เสียงการบรรยาย โครงการประชุมสัมมนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - ๓ 104 731/442/เสียงละเมิด+27-29กค58,1.rar
- 29/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ (สอบซ่อม)โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 118 20/14/รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ+CGIA+(สอบซ่อม)++Inter+Con+รุ่น+2+ปี+2558.xls,0.pdf
- 29/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 และการสอบซ่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 114 73/448/ประกาศรายชื่อผ่านทดสอบ+Fun,1.pdf
- 29/07/2015 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมบัญชีกลางสู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4 81 820/792/ประมวลภาพโครงการ+PMQA+27-28+ก.ค.+58,0.pdf
- 29/07/2015 ประมวลภาพ โครงการประชุมสัมมนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ 173 320/391/ประมวลภาพโครงการระบบงานความรับผิดทางละเมิด+27-29+ก.ค.+58,0.pdf
- 29/07/2015 ประมวลภาพ โครงการพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ 85 707/1017/ประมวลภาพโครงการพัฒนาระบบรายงานการรวมท้องถิ่น+27-29+ก.ค.+58,0.pdf
- 29/07/2015 ประมวลภาพ โครงการสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเงินการคลัง" หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร : การสื่อสาร และการโค้ชอย่างมืออาชีพการสื่อสาร 110 65/624/ประมวลภาพโครงการโค้ชอย่างมืออาชีพ+24-25+ก.ค.58,0.pdf
- 22/07/2015 เสียงประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงจากรายงานงบการเงิน" วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 141 233/923/เสียง+สัมมนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้ตรวสอบภายใน+21ก.ค.58+รร.เดอะทวิน+Beeb,0.rar
Record Display 1 to 10 from 19 Records
processing time 1.235 s