Display Mode C C C
ข้าราชการ
No. Date News Title View Download
57702 06/08/2020 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง 665 522/110/image2717.pdf
57136 31/07/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 353 202/22/image2677.pdf
47751 21/04/2020 ประกาศ กรมบัญชีกลางรับโอนข้าราชการ 61 ตำแหน่ง 4,562 590/668/บก รับโอน ขรก.zip
42716 06/03/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง 779 946/712/น.ทรัพ.pdf
42715 06/03/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง 699 954/384/น.จัด.pdf
41297 25/02/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 353 5/219/กจ. (ประกาศรายชื่อนักทรัพยฯ).pdf
41296 25/02/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 365 199/257/กจ. (ประกาศรายชื่อนักจัดฯ).pdf
30328 02/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 811 352/500/image9813.pdf
26443 05/07/2019 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 1,152 189/353/image9249.pdf
26442 05/07/2019 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 712 570/719/image9246.pdf
Record Display 1 to 10 from 439 Records
processing time 1.301 s