การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
12980 05/05/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 60 91/194/New PDF File.pdf
13107 26/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 327/979/12.pdf
11975 12/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทยให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 50/427/1.ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูลร.pdf
11972 12/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโึีครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 332/139/ประกาศ เอกสารซื้อ.pdf
11977 11/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาอ้างอิงยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 283/727/2.ประกาศู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล.pdf
12030 04/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 14 884/970/S0091001_Rotated.pdf
12021 11/03/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมอบรมและสร้างเครือข่ายการบริหารงานทางด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 12 913/162/MX-M565N_20220426_150446.pdf
12057 27/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 553/202/S0092001.PDF
12063 21/12/2564 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 69 971/569/โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง.pdf
94512 17/11/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 132 787/749/ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (2).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 756 รายการ
processing time 1.61 s