การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
99467 13/01/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 961/957/MX-M565N_20220113_202250.pdf
99466 13/01/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 106/50/MX-M565N_20220113_202220.pdf
97772 24/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 84 686/688/S0074001.PDF
97529 21/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34 620/992/S0072001.PDF
97506 21/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 107 932/289/แผนองค์กรความเป็นเลิศ ปี2563.pdf
97343 16/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 40 840/583/S0071001.PDF
97016 15/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 84 159/974/DOC151221-15122021152039.pdf
96743 14/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47 168/648/DOC141221-14122021150728.pdf
96861 14/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการสังคม (Social Welfare) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 570/725/ประกาศผู้ชนะ Social Welfare ระยะที่ 2.pdf
96858 14/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 32 682/745/ประกาศผู้ชนะ กระดาษถ่ายเอกสาร.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 760 รายการ
processing time 1.426 s