การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
84330 30/06/2564 ราคากลางโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 116 330/401/ราคากลาง โครงการติดตามประเมินผล.pdf
85302 30/06/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มิถุนายน 2564 31 789/563/มิย64.pdf
80402 14/05/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อบนระบบงานฐานลูกหนี้ของระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 274 359/827/ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อบนระบบงานฐานลูกหนี้ฯ.pdf
75710 31/03/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 296 739/958/ประกาศผู้ชนะโครกงารตรวจสอบฯ.pdf
78152 31/03/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมีนาคม 2564 145 524/621/มีนาคม64.pdf
74229 10/03/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 254 901/915/ประกาศ e-bidding โครงการพัฒนาระบบบิหาร สพบ..pdf
75701 03/03/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Setor Transparency Initiative : CoST) 102 669/524/ประกาศผู้ชนะโครกงารพัฒนาระบบ (กปร).pdf
79382 26/02/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 53 224/849/กุมภาพันธ์64.pdf
74477 25/02/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 440 788/910/แผนคำนวณราคากลาง 64.pdf
72474 19/02/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวัง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 385 894/483/ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวังฯ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 705 รายการ
processing time 1.443 s