การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
62223 30/09/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111 679/30/S0014001.PDF
62095 30/09/2563 ประกาศกรมบัญฃีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73 427/313/300963.pdf
62093 30/09/2563 ประกาศกรมบัญฃีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58 323/16/ประกาศผู้ชนะเครื่องเช่า 64 300963.pdf
62319 30/09/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย การจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21 270/440/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1.5 ล้าน.pdf
62318 30/09/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือ 25 934/256/DOC051020-05102020152515.pdf
62212 30/09/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง 115 90/213/mergedPDF2.pdf
62472 30/09/2563 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 57 31/342/ราคากลาง.pdf
62471 30/09/2563 ประกาศขอบเขตงาน (Term of Reference :TOR) จ้างบำรุงรักษาระบบกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 43 256/933/TOR.pdf
62437 30/09/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 587/30/ประกาศผู้ชนะ 8.pdf
63388 30/09/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 16 142/785/กย.63.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 677 รายการ
processing time 1.206 s