การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
47214 12/05/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ CGD Smart Operator ของกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58 276/29/ประกาศผู้ชนะ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์.pdf
40927 09/03/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายการบริหารงานทางด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 83 130/319/9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
40915 02/03/2566 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจ้างจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายการบริหารงานทางด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 53 571/1018/ราคากลาง.pdf
34245 05/01/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 122 125/613/20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.PDF
31033 03/01/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 140 724/69/MX-M565N_20230103_171746.pdf
33862 29/12/2565 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) 151 413/894/S0148001.pdf
34229 26/12/2565 ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 29 188/149/2566 ราคากลาง จ้างแทนลาออก.pdf
30709 23/12/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93 811/571/ประกาศผู้ชนะ.pdf
33857 19/12/2565 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการยื่นข้อเสนอผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 70 249/106/ราคากลาง (2).pdf
28233 29/11/2565 ประกาศราคากลาง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม 259 193/926/tong1.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 775 รายการ
processing time 1.818 s