ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
29151 14/08/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 46 154/484/ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพั.pdf
27241 18/07/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 152 843/505/TOR E-leaning 29.5.62.pdf
22676 29/05/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงสถานที่ทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 223 250/223/ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference  TOR).rar
21339 14/05/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อสาหรับโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 196 550/36/ร่าง TOR.rar
08993 04/12/2561 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อสาหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 845 832/351/ซื้อเครื่องของ ศทส.62,0.zip
07649 14/11/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 931 211/804/ร่างรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด,0.pdf
06847 31/10/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 765 481/795/รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายเอกสาร 62.pdf
04490 28/09/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน 1,102 358/143/TOR เช่ารถยนต์ส่วนกลาง  ปี 62-66 ฉบับบแก้ไข จำนวน 58 งวด.pdf
02867 06/09/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อรองรับการใช้งานของห้องประชุมและฝึกอบรม 1,018 14/52/TOR แท็บเล็ต,0.pdf
01999 24/08/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 1,031 955/606/5.รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 28 รายการ
processing time 5.246 s