การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
12063 21/12/2564 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62 971/569/โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง.pdf
89869 17/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Referennce : TOR) โครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 881 102/704/TOR คำนวณราคากลาง (2).pdf
42315 04/03/2563 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับหลัง) 1,417 380/90/63-02-26-แนบ7-TOR_PENSION63-240263-แก้ไขวิจารณ์-ฉบับส่ง.pdf
41894 28/02/2563 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อสำหรับโครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) (ฉบับหลัง) 945 814/473/TOR LOG 21022563-1.pdf
41886 28/02/2563 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อสำหรับโครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Cnter) (ฉบับหลัง) 547 788/1006/ToR project.pdf
41703 25/02/2563 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง 339 205/1007/TOR-GEN.zip
40119 04/02/2563 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 357 786/418/TOR_PENSION63- 040263-ฉบับส่ง-New.pdf
39850 30/01/2563 ประกาศร่าง TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน และพัฒนาระบบ Private Cloud กรมบัญชีกลาง 546 238/650/โครงการ-PrivateCloud TOR,0.pdf
39849 30/01/2563 ประกาศร่าง TOR โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกรมบัญชีกลาง 496 863/147/TOR โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกรมบัญชีกลาง,0.pdf
39848 30/01/2563 ประกาศร่าง TOR โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) 330 222/316/A1-ขอบเขตของงาน-.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 44 รายการ
processing time 3.586 s