ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
36115 21/11/2562 ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างจัดทาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรสาหรับเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 117 567/452/Tor จ้างพัฒนาบทเรียน e-learning.pdf
33448 11/10/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ 196 811/73/TOR โครงการจัดทำระบบพัฒนา.pdf
29891 27/08/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 210 101/768/TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ.rar
29151 14/08/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 269 154/484/ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพั.pdf
27241 18/07/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 235 843/505/TOR E-leaning 29.5.62.pdf
22676 29/05/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงสถานที่ทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 281 250/223/ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference  TOR).rar
21339 14/05/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อสาหรับโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 235 550/36/ร่าง TOR.rar
08993 04/12/2561 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อสาหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874 832/351/ซื้อเครื่องของ ศทส.62,0.zip
07649 14/11/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 998 211/804/ร่างรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด,0.pdf
06847 31/10/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 797 481/795/รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายเอกสาร 62.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 31 รายการ
processing time 2.638 s