ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
36006 19/11/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หลักสูตรของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 98 599/178/กลางบทเรียน.pdf
33450 11/10/2562 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 89 896/31/ราคากลาง.pdf
33155 09/10/2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม 289 463/932/pdf กระดาษ,0.pdf
32086 26/09/2562 ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 48 885/678/ราคากลาง 8.5 ล้านยาท.pdf
32085 26/09/2562 ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 36 344/353/ราคากลาง 29.9 ล้านบาท.pdf
32084 26/09/2562 ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 28 689/986/ราคากลาง 18 ล้านยาท.pdf
32092 25/09/2562 ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโครงการย่อยการจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย(TDRGs) 7 422/566/ราคากลาง 1.5 ล้านบาท.pdf
32130 25/09/2562 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง 74 671/565/ราคากลางเช่าเครื่องถ่าย 63.pdf
31748 20/09/2562 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน e-GP แบบออนไลน์ 61 614/968/ราคากลาง 10 ล้าน.pdf
31752 17/09/2562 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement:e-GP)กับหน่วยงานภายนอก 32 23/211/ราคากลาง 2.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 261 รายการ
processing time 1.773 s