การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
12050 22/10/2564 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง 48 380/374/ราคากลาง BACKUP LOG.pdf
94515 22/10/2564 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 110 761/740/ราคากลาง BACKUP LOG.pdf
90743 29/09/2564 ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 510 เครื่อง 349 264/662/ราคากลาง แอร์ ปี 65.pdf
90598 28/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 249 704/460/ประกาศคำนวณราคากลาง (2).pdf
90428 21/09/2564 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โครงการย่อยการจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs) 59 906/609/ราคากลกาง 1.5 ลบ..pdf
89869 17/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Referennce : TOR) โครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 881 102/704/TOR คำนวณราคากลาง (2).pdf
95027 17/09/2564 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 113 219/800/ราคากลาง-64-09-13.pdf
89735 15/09/2564 ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลด้วยบัตรประจำตัวประชาชน โครงการย่อย : โครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 69 811/785/ราคากลาง ค่ารักษา 65.pdf
89592 14/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102 924/640/DOC140921-14092021173035.pdf
- 10/09/2564 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจัดหาหน่วยความจำหลัก (Random Access Memory: RAM) สำหรับgครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Private Cloud 50 235/800/ราคากลาง - RAM.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 314 รายการ
processing time 2.749 s