การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
94144 12/11/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกกาารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 50 737/221/DOC121121-12112021110912.pdf
89592 14/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102 924/640/DOC140921-14092021173035.pdf
47850 17/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 289 974/681/big data.pdf
47849 17/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 135 1009/284/บำเหน็จบำนาญ.pdf
38969 14/01/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงเรือน สำหรับรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 187 289/862/DOC150120-15012020141514,0.pdf
37247 09/12/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 209 41/706/ยกเลิกกองบัญชี ค.2.pdf
30520 04/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120 474/250/ยกเลิก.pdf
22660 29/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 147 601/372/ยกเลิก.pdf
10913 10/01/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of Sale :POS) เพื่อแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการรวมทั้งรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับร้านธงฟ้าฯ 318 681/181/ยกเลิก POS.pdf
09928 21/12/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 202 615/395/ยกเลิกประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 24 รายการ
processing time 2.658 s