ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
34768 31/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจ้างระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 262 827/964/ประกาศผู้ชนะ 31-10-62.pdf
32453 30/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสอบสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193 356/856/DOC011019-01102019161125.pdf
34177 22/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กรทอนิกส์ (e-market) 317 549/237/กระดาษ.pdf
32360 30/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63 532/100/เงินสวัสดิการ.pdf
32359 30/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยเพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42 187/673/รักษาย่อย.pdf
32358 30/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโครงการย่อย การจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย(TDRGs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40 35/490/รักษาพยาบาล.pdf
32357 30/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153 419/738/DOC300919-30092019192831.pdf
32353 30/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ขนาด 70 Mbps จำนวน 2 Link ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและตค่าจัางประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62 878/354/MPLS.pdf
32352 30/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง Disaster Recovery Center ของกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 642/962/แม่ข่าย.pdf
32351 30/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 11/409/เงินเดือน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 56 รายการ
processing time 1.926 s