การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
12980 05/05/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 54 91/194/New PDF File.pdf
11975 12/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทยให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 50/427/1.ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูลร.pdf
11977 11/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาอ้างอิงยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 283/727/2.ประกาศู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล.pdf
12030 04/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 14 884/970/S0091001_Rotated.pdf
12021 11/03/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมอบรมและสร้างเครือข่ายการบริหารงานทางด้านการเงินการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 12 913/162/MX-M565N_20220426_150446.pdf
94102 11/11/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงาการส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 93 768/875/ประกาศผู้ชนะ-โครงการข้อตกลงคุณธรรม-ม.เกษตรฯ.pdf
93077 29/10/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 186 948/918/DOC291021-29102021154151.pdf
94676 30/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินโครงการจัดหาหน่วยความจำหลัก (Random Access Memory : RAM) เพิ่มเติม สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Private Cloud 55 193/576/DOC191121-19112021182159.pdf
91482 30/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 96 97/309/ประกาศผู้ชนะฯ บัตรสวัสดิการ 65.pdf
90854 29/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการสิทธิสวัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยบัตรประจำตัวประชาชน โครงการย่อยโครงการบริหารจัดการสิทธิสวัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48 863/722/DOC300921-30092021172301.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 129 รายการ
processing time 2.803 s