ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 20/11/2562 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง 19/11/2562 58
กรมบัญชีกลางจัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2562 19/11/2562 10
การประชุมหารือและเสนอแนะแนวคิดการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนา Mobile Application กรมบัญชีกลาง 15/11/2562 28
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) 30/10/2562 81
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 28/10/2562 52
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 22/10/2562 93
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 10/10/2562 152
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้างาน กรมบัญชีกลาง 09/10/2562 100
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษงานสัมมนา “EEC NEXT” มหานครการบิน “ฮับ” โลจิสติกส์แห่งอาเซียน 04/10/2562 114
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 189 รายการ
processing time 1.053 s