ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 04/07/2562 228
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Data Analytics) 27/06/2562 195
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 14/06/2562 426
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) หมวด 5 เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมธนารักษ์ 13/06/2562 55
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ 31/05/2562 254
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2562 29/05/2562 51
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น 07/05/2562 227
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2562 27/03/2562 188
โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น รัฐแจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษามะเร็งของข้าราชการ 22/03/2562 160
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic 20/02/2562 252
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 174 รายการ
processing time 1.092 s