ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 19/09/2562 5
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02/09/2562 333
การประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ“โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง” 20/08/2562 146
งานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework) 01/08/2562 178
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 04/07/2562 362
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Data Analytics) 27/06/2562 213
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 14/06/2562 453
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) หมวด 5 เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมธนารักษ์ 13/06/2562 84
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ 31/05/2562 277
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2562 29/05/2562 60
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 178 รายการ
processing time 1.085 s