ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ประชุมแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ 02/01/2563 145
โครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คบจ.ดีเด่น” 27/12/2562 48
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562 25/12/2562 50
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 06/12/2562 110
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2562 04/12/2562 51
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 26/11/2562 77
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 20/11/2562 90
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง 19/11/2562 114
กรมบัญชีกลางจัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2562 19/11/2562 34
การประชุมหารือและเสนอแนะแนวคิดการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนา Mobile Application กรมบัญชีกลาง 15/11/2562 40
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 195 รายการ
processing time 1.183 s