ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ“โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง” 20/08/2019 41
งานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework) 01/08/2019 168
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 04/07/2019 350
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Data Analytics) 27/06/2019 208
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 14/06/2019 438
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) หมวด 5 เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมธนารักษ์ 13/06/2019 70
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ 31/05/2019 266
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2562 29/05/2019 55
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น 07/05/2019 237
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2562 27/03/2019 193
Record Display 1 to 10 from 176 Records
processing time 1.156 s