NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2562 27/03/2019 109
โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น รัฐแจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษามะเร็งของข้าราชการ 22/03/2019 102
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic 20/02/2019 216
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง” 30/01/2019 242
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 10/01/2019 272
โครงการสัมมนาผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17/12/2018 302
โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” 13/11/2018 383
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 11/10/2018 447
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 08/10/2018 155
ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง 02/10/2018 242
Record Display 1 to 10 from 167 Records
processing time 1.345 s