ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 01/07/2020 119
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22/06/2020 223
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 19/06/2020 29
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 2 ฉะเชิงเทรา 17/06/2020 81
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบจาก COVID - 19 ของกรมบัญชีกลาง 17/06/2020 38
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 05/06/2020 75
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 4/2563 02/06/2020 21
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2563 25/05/2020 63
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2563 30/04/2020 91
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16/04/2020 228
Record Display 1 to 10 from 214 Records
processing time 1.24 s