Display Mode C C C
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 29/09/2020 292
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563 24/09/2020 356
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2563 24/09/2020 216
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 16/09/2020 334
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามการสอบคลังจังหวัด 14/09/2020 258
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 5/2563 01/09/2020 241
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 25/08/2020 207
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 5/2563 20/08/2020 186
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 01/07/2020 336
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22/06/2020 482
Record Display 1 to 10 from 222 Records
processing time 1.933 s