ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2563 25/02/2020 9
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563 07/02/2020 48
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 27/01/2020 356
ประชุมแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ 02/01/2020 172
โครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คบจ.ดีเด่น” 27/12/2019 67
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562 25/12/2019 63
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 06/12/2019 119
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2562 04/12/2019 64
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 26/11/2019 81
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 20/11/2019 98
Record Display 1 to 10 from 198 Records
processing time 1.136 s