NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2562 27/03/2562 109
โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น รัฐแจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษามะเร็งของข้าราชการ 22/03/2562 102
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic 20/02/2562 216
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง” 30/01/2562 242
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 10/01/2562 272
โครงการสัมมนาผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17/12/2561 302
โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” 13/11/2561 383
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 11/10/2561 447
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 08/10/2561 155
ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง 02/10/2561 242
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 167 รายการ
processing time 0.988 s