ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 4/2563 02/06/2563 1
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2563 25/05/2563 51
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2563 30/04/2563 86
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16/04/2563 215
การประชุมแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง กรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10/04/2563 144
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในกำกับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือสำหรับการประชุมนอกสถานที่ 24/03/2563 188
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมกับผู้บริหารของบริษัท ปตท.สผ. ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11/03/2563 77
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคดีและนิติกรเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง 11/03/2563 34
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรใหม่ของกรมบัญชีกลาง 26/02/2563 163
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2563 25/02/2563 192
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 207 รายการ
processing time 1.223 s