ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4/2563 21/05/2563 73
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 2/2563 14/05/2563 171
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 09/04/2563 155
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 07/04/2563 43
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 7/2563 27/03/2563 224
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 26/03/2563 65
กรมบัญชีกลางประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการครั้งที่ 1/2563 18/03/2563 103
การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตสำหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม 17/03/2563 31
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 16/03/2563 45
การประชุมหารือ เรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชกา 13/03/2563 72
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 381 รายการ
processing time 1.389 s