ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 18/06/2562 120
การชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 07/06/2562 133
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง 05/06/2562 98
กรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครร้านค้าใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 05/06/2562 24
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/06/2562 45
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2562 29/05/2562 83
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2562 29/05/2562 17
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค 23/05/2562 127
สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ” 15/05/2562 161
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2562 07/05/2562 64
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 315 รายการ
processing time 1.568 s