ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10/08/2563 31
โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ภาคภูมิใจ” สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง 10/08/2563 8
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนา "การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" 01/08/2563 57
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 23/07/2563 44
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 1/2563 17/07/2563 67
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 4/2563 16/07/2563 23
การประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 13/07/2563 60
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 13/07/2563 30
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 3/2563 26/06/2563 108
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2563 25/06/2563 22
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 396 รายการ
processing time 1.195 s