ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุม ASEAN Regional Integration Support – Thailand Trade-Related Assistance (Arise Plus – Thailand) 15/10/2562 37
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 27/09/2562 194
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 24/09/2562 29
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 19/09/2562 61
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2562 10/09/2562 94
งานสัมมนา the High-level Seminar on Increasing transparency and integrity in Public Procurement in the context of the SDGs 10/09/2562 45
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 09/09/2562 32
โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing 30/08/2562 181
การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 30/08/2562 50
การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบ ด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28/08/2562 81
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 340 รายการ
processing time 1.048 s