ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ... 09/01/2562 211
โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์เรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย” 04/01/2562 121
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST committee) 17/12/2561 117
การประชุม Thailand Public Procurement Briefing for International Communities 14/12/2561 81
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 7/2561 30/11/2561 102
พิธีเปิดโครงการเครือข่ายการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 23/11/2561 283
กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดสัมมนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)” 20/11/2561 130
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 3/2561 02/11/2561 181
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2561 31/10/2561 93
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์ “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ” 24/09/2561 635
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 289 รายการ
processing time 0.628 s