ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 03/12/2562 86
กรมบัญชีกลาง จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 02/12/2562 52
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia -Thailand Joint Authority : MTJA) 02/12/2562 9
กรมบัญชีกลางนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงิน (สตง.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 29/11/2562 50
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี 29/11/2562 15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 26/11/2562 83
กรมบัญชีกลางจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ 26/11/2562 19
ประชุมคณะทำงานด้านการจัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง 21/11/2562 71
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) การฝึกอบรม : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้ระบบ 18/11/2562 151
กรมบัญชีกลาง จัดประชุมการใช้บริการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ตามโครงการ e-payment ภาครัฐ 15/11/2562 44
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 352 รายการ
processing time 1.122 s