ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 14/08/2562 89
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 09/08/2562 88
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2562 01/08/2562 61
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 25/07/2562 160
โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานใน GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 23/07/2562 111
การสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 04/07/2562 193
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2562 04/07/2562 25
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 03/07/2562 70
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2562 03/07/2562 21
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2562 26/06/2562 128
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 326 รายการ
processing time 1.857 s