ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/12/2562 598
ประชุมหารือเกี่ยวกับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม 20/12/2562 79
กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำประมาณการค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19/12/2562 19
ประชุมเตรียมความพร้อมของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับ Core Team ของหน่วยงานนำร่อง 19/12/2562 50
การประชุมศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างโดยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) 17/12/2562 90
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 12/12/2562 69
กรมบัญชีกลาง จัดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชีภาครัฐเรื่องใหม่ 11/12/2562 70
กรมบัญชีกลาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11/12/2562 15
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2562 09/12/2562 21
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 03/12/2562 126
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 361 รายการ
processing time 1.16 s