NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมหารือการกำหนดแนวทางการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับบำนาญ 18/03/2562 71
กรมบัญชีกลางปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 18/03/2562 3
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2562 11/03/2562 59
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2562 27/02/2562 96
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26/02/2562 50
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 08/02/2562 139
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25/01/2562 213
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ... 09/01/2562 416
โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์เรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย” 04/01/2562 172
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST committee) 17/12/2561 159
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 296 รายการ
processing time 1.014 s