ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/08/2019 9
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 22/08/2019 6
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 14/08/2019 121
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 09/08/2019 94
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2562 01/08/2019 65
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 25/07/2019 163
โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานใน GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 23/07/2019 113
การสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 04/07/2019 195
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2562 04/07/2019 25
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 03/07/2019 70
Record Display 1 to 10 from 328 Records
processing time 1.097 s