Display Mode C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 28/10/2020 7
การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง สำหรับการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 1/2563 27/10/2020 42
การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 1/2564 26/10/2020 35
กรมบัญชีกลาง จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 1 26/10/2020 67
กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23/10/2020 59
กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2563 21/10/2020 89
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 20/10/2020 41
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 20/10/2020 49
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สำหรับการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 16/10/2020 42
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2563 16/10/2020 50
Record Display 1 to 10 from 434 Records
processing time 1.227 s