ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุม ASEAN Regional Integration Support – Thailand Trade-Related Assistance (Arise Plus – Thailand) 15/10/2019 71
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 27/09/2019 195
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562 24/09/2019 29
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 19/09/2019 64
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2562 10/09/2019 95
งานสัมมนา the High-level Seminar on Increasing transparency and integrity in Public Procurement in the context of the SDGs 10/09/2019 45
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 09/09/2019 33
โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing 30/08/2019 182
การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 30/08/2019 53
การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบ ด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28/08/2019 83
Record Display 1 to 10 from 340 Records
processing time 1.053 s