ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนา "การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" 01/08/2020 18
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 23/07/2020 40
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 1/2563 17/07/2020 61
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 4/2563 16/07/2020 20
การประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 13/07/2020 53
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 13/07/2020 28
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 3/2563 26/06/2020 102
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2563 25/06/2020 17
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25/06/2020 61
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563 23/06/2020 49
Record Display 1 to 10 from 394 Records
processing time 1.208 s