Display Mode C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คณะที่ 1 ครั้งที่ 18/2564 13/05/2021 7
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง (อกจ.) ครั้งที่ 15/2564 13/05/2021 10
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการพัสดุ (อกพ.) ครั้งที่ 3/2564 13/05/2021 6
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คณะที่ 2 ครั้งที่ 15/2564 11/05/2021 27
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทิ้งงาน ครั้งที่ 15/2564 11/05/2021 15
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2564 07/05/2021 23
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คณะที่ 1 ครั้งที่ 17/2564 06/05/2021 22
การประชุมการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 06/05/2021 18
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564 06/05/2021 12
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง (อกจ.) ครั้งที่ 14/2564 06/05/2021 8
Record Display 1 to 10 from 581 Records
processing time 1.387 s