Display Mode C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 25/01/2023 28
การสัมมนากลุ่มย่อย (Fogus group) เรื่อง “Workshop on Integrity Pact models: Thailand and beyond 25/01/2023 21
การประชุม กรณีกระทรวงกลาโหมขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างกรมบัญชีกลางและกระทรวงกลาโหม 25/01/2023 29
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด” รุ่นที่ 3 23/01/2023 45
การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20/01/2023 35
การประชุมโครงการจ่ายตรงค่าตอบแทนของพนักงานราชการผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) 20/01/2023 42
กรมบัญชีกลางร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน 19/01/2023 36
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รุ่นที่ 2 19/01/2023 40
ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง อวยพรปีใหม่ผู้บริหารโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 13/01/2023 57
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงการคลัง 13/01/2023 59
Record Display 1 to 10 from 903 Records
processing time 1.943 s