Display Mode C C C
ภาพข่าวอธิบดี
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ครั้งที่ 4/2564
 
 
09/04/2021 8
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสตูลและพัทลุง 05/04/2021 78
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง 02/04/2021 24
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 02/04/2021 15
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 01/04/2021 27
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 6/2564 31/03/2021 25
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564 30/03/2021 24
รมว.คลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 29/03/2021 52
รมว. คลัง ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ติดตามการดำเนินงาน โครงการ “เราชนะ” 29/03/2021 26
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ 27/03/2021 24
Record Display 1 to 10 from 335 Records
processing time 1.285 s