ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลางจัดพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08/09/2020 289
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับเทศบาลในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26/08/2020 229
กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ Command Center 03/08/2020 829
กรมบัญชีกลางร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ครั้งที่ 2 20/07/2020 133
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2563 10/07/2020 246
การประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่องในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 02/07/2020 267
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 25/03/2020 724
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 13/03/2020 181
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 24/02/2020 358
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21/02/2020 177
Record Display 1 to 10 from 245 Records
processing time 1.294 s