ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
การประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่องในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 02/07/2020 31
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 25/03/2020 698
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 13/03/2020 158
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 24/02/2020 331
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21/02/2020 149
การประชุมติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2563 17/02/2020 103
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 30/01/2020 259
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 27/01/2020 157
การประชุมติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 10/01/2020 289
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 02/01/2020 242
Record Display 1 to 10 from 240 Records
processing time 1.181 s