Display Mode C C C
ภาพข่าวอธิบดี
News Title Date View Read
การประชุมพิจารณาระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยกองทุนเงินส่วนแบ่งรายได้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก พ.ศ. 2564 25/11/2022 21
กรมบัญชีกลางร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 24/11/2022 31
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย อดีต อธิบดีกรมบัญชีกลาง 24/11/2022 12
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 22/11/2022 53
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2565 08/11/2022 94
กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 02/11/2022 82
กรมบัญชีกลางรับรางวัล HONORABLE MENTION ในการประกาศผลรางวัล The CoST Awards 2022 01/11/2022 47
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 25/10/2022 80
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 5/2565 20/10/2022 47
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง ปีที่ 61 18/10/2022 51
Record Display 1 to 10 from 543 Records
processing time 1.595 s