ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
งานแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง” 09/01/2019 227
การประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 09/01/2019 30
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562 08/01/2019 23
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) “สร้างสุขทุกช่วงวัย สวัสดิการแห่งรัฐ” 20/12/2018 416
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/12/2018 159
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าวเรื่อง ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ 21/11/2018 2,586
กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62 19/11/2018 306
การประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับเงินออมตามมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 14/11/2018 194
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/11/2018 103
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01/11/2018 402
Record Display 1 to 10 from 211 Records
processing time 0.781 s