การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2564 14/05/2564 9
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13/05/2564 15
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 8/2564 12/05/2564 29
การประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ครั้งที่ 4/2564 29/04/2564 82
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 7/2564 28/04/2564 38
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ครั้งที่ 4/2564
 
 
09/04/2564 33
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสตูลและพัทลุง 05/04/2564 92
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง 02/04/2564 39
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 02/04/2564 26
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 01/04/2564 34
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 340 รายการ
processing time 1.549 s