การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและการค้าในจังหวัดที่เป็นเมืองรอง 12/07/2567 67
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 11/07/2567 91
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2567 08/07/2567 34
อธิบดีกรมบัญชีกลางนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 03/07/2567 92
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2567 01/07/2567 48
การประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28/06/2567 58
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2567 27/06/2567 55
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2567 27/06/2567 23
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 5/2567 25/06/2567 36
การประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2567 13/06/2567 107
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 760 รายการ
processing time 1.875 s