การแสดงผล C C C
การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
63373 19/10/2563 ลิงค์ลงทะเบียนเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ผ่านการประชุมออนไลน์ Webex ลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกรมบัญชีกลางจะเมลแจ้งการเข้าร่วมประชุมภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุุลาคม ๒๕๖๓ 0
63384 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๖ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๖๓) 75 883/305/รุ่น5.pdf
63383 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๕ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย. ๖๓) 37 1014/163/รุ่น4.pdf
63381 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๓ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๖๓) 42 372/390/รุ่น2.pdf
63379 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๒ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันจันทร์ที่ ๒ พ.ย. ๖๓) 37 563/1015/รุ่น1.pdf
63464 16/10/2563 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๐๔ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (วันพุธที่ ๔ พ.ย. ๖๓) 39 181/789/รุ่น3.pdf
84592 22/12/2560 ไฟลเสียง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่น ๒ - ๑๕ ธ.ค. ๖๐ 1,032 564/584/ไฟล์เสียง ระเบียบพัสดุฯตรวจสอบภายใน รุ่น 2 -15 ธค.60.rar
84590 22/12/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่น ๑ -๑๔ ธ.ค.๖๐ 381 374/615/ไฟล์เสียง ระเบียบพัสดุฯตรวจสอบภายใน รุ่น 1 -14 ธค.60.rar
83770 13/12/2560 เอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 1,387 145/573/การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,0.rar
77319 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 4 316 765/39/170830_part 4,0.mp3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 54 รายการ
processing time 1.542 s