การแสดงผล C C C
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07735 10/08/2551 รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CFO 16
07736 10/08/2551 การจัดกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาค 3
07737 10/08/2551 การปรับบทบาทภารกิจของคลังจังหวัดในฐานะนักบริหาร 14
07738 03/01/2551 ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ ว.401 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 (เพิ่มเติม) 25
07739 13/12/2550 ว.401 แบบรายงานและมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้อ 2.2 8
07740 09/03/2550 ด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว.87 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 8
07741 04/08/2549 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 17546 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 1
07742 03/08/2549 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 19
07743 03/08/2549 ที่ กค 0405.2/ 17547 เรื่องการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 1
07744 07/06/2549 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว234 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เรื่องขอส่งแบบรายงานตาม 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 0.362 s