การแสดงผล C C C
การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07678 29/09/2558 ประมวลภาพกรมบัญชีกลาง ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ในพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 29
07679 24/09/2558 ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 13
07680 14/09/2558 ประมวลภาพ โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย 4
07681 14/09/2558 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด” 13
07682 11/09/2558 ประมวลภาพ กรมศุลกากร เข้าศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาบุลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 13
07683 08/09/2558 ประมวลภาพ โครงการสัมมนา “การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” 7
07684 08/09/2558 โครงการมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 11
07685 08/09/2558 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7
07686 07/09/2558 ประมวลภาพ โครงการสัมมนา “การวิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” 1
07687 07/09/2558 ประมวลภาพ โครงการเสริมพลังสร้างสามัคคีชาวกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 45 รายการ
processing time 0.345 s