การแสดงผล C C C
งานระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07724 31/08/2554 คู่มือการจัดทำประมาณการโดยวิธี Management Chart 56
07725 18/06/2553 ด่วน ประชาสัมพันธ์ Mail ใหม่ ของกลุ่ม CFO 14
07726 18/06/2553 ด่วน ประชาสัมพันธ์ Username database cfo 8
07727 01/09/2552 เกี่ยวกับ CFO 48
07728 09/12/2551 ประชาสัมพันธ์ด่วน เรื่อง คู่มือการจัดทำ EF Report ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 38
07729 08/01/2551 ประชาสัมพันธ์ การขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ปี พ.ศ. 2551 4
07730 08/01/2551 เอกสารการประชุมสัมมนาวันที่ 8 ก.พ. 51 เรื่อง "การปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำ GPP" ชุดที่ 1, ชุดที่ 2 6
07731 04/01/2551 คบจ.ตาก จัดทำโครงการวายุภักษ์ฟ้าใส 6
07732 03/01/2551 ชี้แจงเรื่องงบประมาณการจัดทำ GPP 11
07733 02/01/2551 จากกรณี Email ของ สศช. 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 0.367 s