การแสดงผล C C C
ถาม-ตอบเกี่ยวกับเงินเดือน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 09/08/2556 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีข้าราชการไปช่วยราชการต่างส่วนราชการหรือต่างจังหวัดจะต้องดำเนินการอย่างไร 282
- 09/08/2553 การคำนวณวงเงินงบประมาณและการเลื่อนเงินเดือนกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย จะต้องดำเนินการอย่างไร 134
- 09/08/2553 การคำนวณวงเงินงบประมาณร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน จะต้องคำนวณอย่างไร 171
- 09/08/2553 การประเมินผลงานกรณีข้าราชการไปช่วยราชการต่างส่วนราชการหรือต่างจังหวัด ดำเนินการอย่างไร 51
- 03/08/2553 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับหัวหน้าสานักงานจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ที่จะนามาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามโควต้านี้เป็นอย่างไร 60
- 03/08/2553 การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามโควต้าพิเศษร้อยละ 15 ของจานวนหัวหน้าสานักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด เป็นการพิจารณาในคราวเดียวกันใช่หรือไม่ 45
- 03/08/2553 การเลื่อนเงินเดือนตามโควต้าพิเศษร้อยละ 15 ของจานวนหัวหน้าสานักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด เลื่อนได้เป็นอัตราร้อยละเท่าใด 41
- 03/08/2553 การเลื่อนเงินเดือนตามโควต้าพิเศษร้อยละ 15 ของจานวนหัวหน้าสานักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดใชเงินงบประมาณใด 25
- 01/07/2553 การกำหนดโควตาเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการอย่างไร 62
- 01/07/2553 การนับจำนวนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลดังกล่าวจะมีผลการประเมินดีเด่น ใช่หรือไม่ 32
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 0.339 s