การให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 25/06/2557 คู่มือ การขอรับและการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 1,063
- 23/06/2557 ตัวอย่างรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 373
- 23/06/2557 แผ่นพับเงินสงเคราะห์ 478
- 23/06/2557 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 553
- 23/06/2557 แบบคำขอค่ารักษาพยาบาล 158
- 23/06/2557 แบบคำขอรับเงินช่าวยเหลือค่าจัดการศพ 351
- 01/04/2554 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ หรือในการดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 389
- 01/04/2554 บทสรุปเนื้อหาเรื่องการขอรับและการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 316
- 01/04/2554 พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 270
- 01/04/2554 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลา ในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติของชาติ หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 325
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 0.331 s