หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติระบบบำเหน็จค้ำประกัน (PGS)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 01/11/2556 กค 0420.1/ว 00400 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน 863
- 01/11/2556 คู่มือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายฯ 344
- 31/01/2556 วิธีการแก้ไขวงเงินกู้โดยใช้ F2 สำหรับสถาบันการเงินในระบบบำเหน็จค้ำประกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2556) 605
- 12/11/2555 คู่มือการบันทึกกรณีแก้ไขวงเงินกู้เพิ่มและการบันทึกสิ้นสุดสัญญาสำหรับสถาบันการเงินในระบบค้ำประกัน 9 พ.ย.55 329
- 17/10/2555 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) 906
- 17/10/2555 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 370
- 17/10/2555 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 466
- 24/08/2554 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 285 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่อง ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน 845
- 23/08/2554 เอกสารเผยแพร่ : การกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 1,694
- 16/08/2554 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 72 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 (แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ) 805
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 0.402 s