หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 08/01/2558 ตารางขั้นตอนการทำงาน UNDO ของส่วนราชการ กรณีผู้รับบำนาญนำเงินมาคืน 1,064
- 17/12/2557 ใบปะหน้าซอง UNDO ส่งกรมบัญชีกลาง / สนง.คลังจังหวัด 401
- 01/11/2556 กค 0420.1/ว 00400 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน 734
- 01/11/2556 คู่มือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายฯ 352
- 13/03/2556 คุ่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_download หน้าปกคู่มือฯ 753
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ download_คำนำ-สารบัญ 536
- 13/03/2556 download คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ 1,677
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_download ระบบทะเบียนประวัติ 1,739
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_ Download ระบบงาน "ส่วนราชการผู้ขอ" 2,694
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ระบบงาน "กรมบัญชีกลาง" 1,136
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 21 รายการ
processing time 0.366 s