หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 08/01/2558 ตารางขั้นตอนการทำงาน UNDO ของส่วนราชการ กรณีผู้รับบำนาญนำเงินมาคืน 880
- 17/12/2557 ใบปะหน้าซอง UNDO ส่งกรมบัญชีกลาง / สนง.คลังจังหวัด 325
- 01/11/2556 กค 0420.1/ว 00400 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน 634
- 01/11/2556 คู่มือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายฯ 300
- 13/03/2556 คุ่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_download หน้าปกคู่มือฯ 621
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ download_คำนำ-สารบัญ 452
- 13/03/2556 download คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ 1,393
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_download ระบบทะเบียนประวัติ 1,446
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_ Download ระบบงาน "ส่วนราชการผู้ขอ" 2,214
- 13/03/2556 คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ระบบงาน "กรมบัญชีกลาง" 957
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 21 รายการ
processing time 0.331 s