การแสดงผล C C C
ฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07473 15/10/2558 โครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับ Trainer ส่วนราชการส่วนกลางจำนวน 10 กรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2552 64
07472 15/10/2558 โครงการฝึกอบรมประชุมชี้แจงการใช้รายงาน EIS สำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม(ส่วนกลาง) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 16
07471 15/10/2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้งาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง ระหว่าง วันที่ 7 -8 มกราคม 2553 9
07470 15/10/2558 เฉลยแบบฝึกหัด(ZFMA 55) โครงการฝึกอบรมผุ้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS) 48
07469 15/10/2558 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผุ้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS)" ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2553 ฉบับที่ 1 25
07468 15/10/2558 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS) ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2553" ฉบับที่2 19
07467 15/10/2558 โครงการฝึกอบรมระบบ SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) จำนวน 4 รุ่น 57
07466 15/10/2558 สรุปคำถามเปิดตัวระบบ EIS วันที่ 23 ธ.ค.2552 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 8
07465 15/10/2558 กรมบัญชีกลางขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมweb online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง รุ่นที่ 1 -5 ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 13
07464 15/10/2558 ด่วนที่สุด กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการในระบบ GFMIS 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 0.337 s