การแสดงผล C C C
คู่มือ /Download
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07461 15/10/2558 คู่มือกระบวนงานการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 1,555
07460 15/10/2558 คู่มือการตั้งลูกหนี้เงินทดรอง 9999 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ด้วยคำสั่งงาน ZFB65_G2 150
07459 15/10/2558 คู่มือ GFMIS-GL09 2,059
07458 15/10/2558 คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ 851
07457 15/10/2558 คู่มือการเรียกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2553 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในMIS ของระบบ GFMIS 375
07456 15/10/2558 วิธีการบันทึกล้างลูกหนี้เงินทดรองราชการ 414
07455 15/10/2558 ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย (ภาคเช้า) 224
07454 15/10/2558 ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย (ภาคบ่าย) 157
07453 15/10/2558 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management Information System) 377
07452 15/10/2558 คู่มือแนวทางการใช้งานระบบ Click Quick (ว.139 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) 278
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 0.371 s