NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
เงินฝาก
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
48860 06/10/2559 ว89 การเปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS 4,779 985/4/ว89 การเปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS.zip
17424 15/01/2559 ว97 คู่มือการบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ในส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) 3,505 666/14/ว 97 สำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 0.919 s