ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
No. Date News Title View Download
39443 23/01/2020 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2563 142 486/847/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2563,0.docx
39307 22/01/2020 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 118 589/445/กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563.zip
39305 22/01/2020 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 33 614/990/ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2561.pdf
32197 27/09/2019 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2562 358 966/385/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2562.docx
22230 24/05/2019 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 1,058 505/703/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563.zip
17401 06/04/2019 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 576 106/19/แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน.doc
16897 29/03/2019 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2562 488 254/37/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2562.zip
03102 11/09/2018 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2561 2,110 480/369/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
96636 07/06/2018 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 1,140 52/900/คะแนนรวมผลการดำเนินงานปีบัญชี 2560.pdf
96367 04/06/2018 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 510 974/21/workshop Risk_61_FUND by CGD.pdf
Record Display 1 to 10 from 35 Records
processing time 1.109 s