การแสดงผล C C C
ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
56782 29/07/2563 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3
48383 29/04/2563 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 294 364/204/ภาพรวม.rar
48147 24/04/2563 แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 123 305/657/แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล เงินสะสมปีบัญชี 63.docx
48145 24/04/2563 ว 159 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 153 827/623/ว 159.pdf
48144 24/04/2563 ว 158 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 80 731/670/ว 158.pdf
48143 24/04/2563 ว 154 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 68 609/125/ว 154.pdf
40405 06/03/2563 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 207 754/956/ลง www.rar
39323 13/01/2563 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 97 840/769/Downloads,0.rar
33050 09/10/2562 ว 458 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีบัญชี 2562 (งบลงทุน) 275 904/311/ว.458 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน,0.pdf
28200 31/07/2562 ว 358 การซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 431 299/889/ว 358 ลว. 30 ก.ค. 62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการนำเงินไปหาผลประโยชน์.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 67 รายการ
processing time 1.254 s