ทุนหมุนเวียน
No. Date News Title View Download
39323 13/01/2020 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 840/769/Downloads,0.rar
33050 09/10/2019 ว 458 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีบัญชี 2562 (งบลงทุน) 168 904/311/ว.458 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน,0.pdf
28200 31/07/2019 ว 358 การซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 257 299/889/ว 358 ลว. 30 ก.ค. 62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการนำเงินไปหาผลประโยชน์.pdf
28185 31/07/2019 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 246 825/851/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.rar
27292 19/07/2019 ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ทุนหมุนเวียนที่พระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ 162 561/471/ประกาศ คกก ทุนหมุนเวียนที่ไม่ต้องนำเงินส่งคลัง.pdf
23605 11/06/2019 ว. 280 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมฯ พ.ศ. 2562 893 524/873/ว 280 อัตราเบี้ยแระชุม,0.pdf
23602 11/06/2019 ว. 278 การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 219 947/394/ว.278 นำเงินที่ฝากคลังไปหาผลประโยชน์,0.pdf
23598 11/06/2019 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมฯ 524 551/219/ราชกิจจา เบี้ยประชุม,0.PDF
23597 11/06/2019 ว 265 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (ข) 168 494/608/ว 265 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562  (ข) (1),0.pdf
23594 11/06/2019 ว 254 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (ก) 113 747/706/ว 254 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562  (ก) (1),0.pdf
Record Display 1 to 10 from 60 Records
processing time 1.137 s