ทุนหมุนเวียน
No. Date News Title View Download
28200 31/07/2019 ว 358 การซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 95 299/889/ว 358 ลว. 30 ก.ค. 62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการนำเงินไปหาผลประโยชน์.pdf
28185 31/07/2019 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 63 825/851/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.rar
27292 19/07/2019 ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ทุนหมุนเวียนที่พระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ 64 561/471/ประกาศ คกก ทุนหมุนเวียนที่ไม่ต้องนำเงินส่งคลัง.pdf
23605 11/06/2019 ว. 280 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมฯ พ.ศ. 2562 553 524/873/ว 280 อัตราเบี้ยแระชุม,0.pdf
23602 11/06/2019 ว. 278 การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 171 947/394/ว.278 นำเงินที่ฝากคลังไปหาผลประโยชน์,0.pdf
23598 11/06/2019 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมฯ 322 551/219/ราชกิจจา เบี้ยประชุม,0.PDF
23597 11/06/2019 ว 265 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (ข) 102 494/608/ว 265 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562  (ข) (1),0.pdf
23594 11/06/2019 ว 254 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (ก) 72 747/706/ว 254 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562  (ก) (1),0.pdf
23593 11/06/2019 ว.212 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องมาตราฐานการเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เรื่องการกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 127 542/877/ว. 212,0.pdf
19819 07/05/2019 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 195 26/255/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.rar
Record Display 1 to 10 from 58 Records
processing time 1.107 s