การแสดงผล C C C
ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
21327 25/08/2565 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2565 573 804/129/ลง www ไตรมาสที่ 3.rar
17038 04/07/2565 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2565 102 162/95/ลงเว็บไตรมาส 2 2565.rar
04643 23/02/2565 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2565 306 273/536/ไตรมาส 1 2565 PDF.rar
04336 22/02/2565 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 35 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการทุนหมุนเวียน 373 251/616/ว 35.pdf
04333 22/02/2565 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 34 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการทุนหมุนเวียน 148 798/296/ว 34.pdf
98788 07/01/2565 ด่วน กค 0406.4/514 ลงวันที่ 7 ม.ค. 65 เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาภทุนหมุนเวียน 241 411/432/หนังสือแจ้งทุนหมุนเวียน.pdf
97094 17/12/2564 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีบัญชี 2564 272 621/372/PDF ไตรมาส 4 2564.rar
90661 29/09/2564 ว 985 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 358 837/317/ว 985.pdf
90660 29/09/2564 ว 984 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 167 4/943/ว 984.pdf
88053 27/08/2564 ว 784 การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 262 954/856/ว 784_แจ้งทุนที่ไม่เป็นนิติ_สังกัด กค.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 84 รายการ
processing time 2.671 s