ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
33050 09/10/2562 ว 458 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีบัญชี 2562 (งบลงทุน) 96 904/311/ว.458 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน,0.pdf
28200 31/07/2562 ว 358 การซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 199 299/889/ว 358 ลว. 30 ก.ค. 62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการนำเงินไปหาผลประโยชน์.pdf
28185 31/07/2562 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 164 825/851/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.rar
27292 19/07/2562 ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ทุนหมุนเวียนที่พระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ 127 561/471/ประกาศ คกก ทุนหมุนเวียนที่ไม่ต้องนำเงินส่งคลัง.pdf
23605 11/06/2562 ว. 280 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมฯ พ.ศ. 2562 760 524/873/ว 280 อัตราเบี้ยแระชุม,0.pdf
23602 11/06/2562 ว. 278 การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200 947/394/ว.278 นำเงินที่ฝากคลังไปหาผลประโยชน์,0.pdf
23598 11/06/2562 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมฯ 451 551/219/ราชกิจจา เบี้ยประชุม,0.PDF
23597 11/06/2562 ว 265 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (ข) 149 494/608/ว 265 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562  (ข) (1),0.pdf
23594 11/06/2562 ว 254 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (ก) 100 747/706/ว 254 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562  (ก) (1),0.pdf
23593 11/06/2562 ว.212 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องมาตราฐานการเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เรื่องการกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 179 542/877/ว. 212,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 59 รายการ
processing time 1.082 s