การแสดงผล C C C
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
52593 10/06/2563 แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลว. 26 ก.พ. 57) 33 409/705/9. แบบตามกฎ ก.พ. ว่่าด้วยการดำเนินการทางวินั.pdf
52592 10/06/2563 กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว. 26 ก.พ. 57) 14 779/48/8. กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้.pdf
52587 10/06/2563 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 1 ลว. 13 ม.ค. 57) 20 473/77/7. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย (ว 1).pdf
52281 08/06/2563 บันทึกการลงลายมือชื่อรับทราบวินัยข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมบัญชีกลาง 25 318/499/5. การลงลายมือชื่อรับทราบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ.pdf
24627 31/03/2560 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง 95 614/981/คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ.pdf
24624 30/09/2559 คู่มือการดาเนินการทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 63 604/341/คู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับเจ้าหน้.pdf
24628 30/09/2557 คู่มือ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 68 628/184/คู่มือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลา.pdf
24629 10/09/2557 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทำผิดวินัยและการลาออกของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง 74 175/619/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.278 s