การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24627 31/03/2560 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง 26 614/981/คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ.pdf
24624 30/09/2559 คู่มือการดาเนินการทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 17 604/341/คู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับเจ้าหน้.pdf
24628 30/09/2557 คู่มือ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 17 628/184/คู่มือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลา.pdf
24629 10/09/2557 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทำผิดวินัยและการลาออกของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง 17 175/619/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.001 s